Η δραστηριότητά μας

Η εταιρεία δραστηριοποιείται ως εταιρεία επιχειρηματικών συμμετοχών με σκοπό, μεταξύ άλλων, την ίδρυση ημεδαπών και αλλοδαπών νομικών προσώπων, την συμμετοχή στο κεφάλαιο ημεδαπών και αλλοδαπών νομικών προσώπων (ή και ενώσεων προσώπων) καθώς και την παροχή κάθε είδους επιτρεπτών από την κείμενη νομοθεσία συναφών υπηρεσιών, εργασιών, πράξεων και δραστηριοτήτων.